Nummijärven Koivuranta ry julkaisee runokirjoja

Ilma Leppiranta, Ville Kauppinen ja Kari Simo­nen perustivat Helsingissä vuoden 2004 tammikuussa Nummijärven Koivuranta yhdistys ry:n. Ilma Leppi­ranta halusi näin jättää it­sestään ja työstään vaatturi-mestarina entiseen kotikyläänsä pysyvän muiston ja antaa kyläläisille mahdolli­suuden toteuttaa tulevai­suudessa virikkeellistä toi­mintaa yhdistyksen turvin. Ilma Leppiranta ei valitetta­vasti itse ehtinyt käynnistää yhdistyksen toimintaa sai­rautensa vuoksi. Hän ehti kuitenkin saattaa toiveensa yhdistyksen tulevasta toi­minnasta julkiseksi ennen kuolemaansa, 3. joulukuuta 2004.

Toiveiden pohjalta luo­tiin yhdistyksen alustava toimintasuunnitelma. Yh­distyksen tarkoitukseksi tii­vistyi "virkistystoiminnan edistäminen ja kehittämi­nen sekä viihtyvyyden lisää­minen Nummijärven alu­eella".

Monenlaista toimintaa on jo pienessä ajassa ehditty järjestämään, mutta yhdis­tyksen ehdottomasti mer­kittävimpiin saavutuksiin lukeutuu nyt "Nummijär­ven kootut runot osa I:n" aineiston kerääminen ja saattaminen kirjaksi. Lisäksi Nummijärven Koivuranta ry julkaisee jo alkuvuodesta 2007 heti myös toisen ru­noteoksen.

"Runo-kirjasarjan" I osassa on ru­noja 1900-luvun alkukym­meniltä lähtien ja toiseen osaan painetaan puolestaan uudempaa nummijärvistä runoutta.

Teoksen parissa suurura­kan tehneen, itsekin kirjassa runoilevan, Terttu Lahden mukaan Nummijärvellä on ollut ja on edelleen monia lahjakkaita kirjoittajia, jotka kukin omalla tyylillään ker­tovat runomuodossa eri ai­kakausista, tavoista ja elä­mästä.

Nummijärven runokoko­elman ensimmäiseen osaan ovat kirjoittaneet Esteri Aaltonen, Kyllikki Frantti, Mertsi Haapaniemi, Elsa Juurakko, Hilda Järvinen, Terttu Lahti, Hilja Pohjo­nen, Ester Ryyppö ja Elli Tuomi.

? Nummijärven kootut runot kirjassa on arvokasta tietoa Nummijärven ja maaseudun perinteistä, kulttuurista, elinehdoista ja ajatuksista monen henkilön tulkitsemana usean vuosi­kymmenen ajalta 1900-luvulta.

Runouden ja kielen ra­kenteellisen tutkimuksen ja ilmaisullisen muutoksen kehittymisen kannalta tar­jolla on rikasta, aitoa aineistoa. Tyylikeinoina löytyy niin alku-, sisä- ja loppusoinnuttelua kuin proo­sarunon vapaampaa tek­niikkaa.

- Jokainen runoilija kirjoittaa aikakaudelleen ominaisella tyylillä, joka vuosikymmen­ten kuluessa näyttää muut­tuvan rönsyilevästä kerron­nasta yhä vähäeleisemmäksi, jättäen entistä enemmän lukijan omalle tulkinnalle tilaa. Kirjasarjan vuonna 2007 julkaistavassa II osassa muutos tulee yhä selvem­min esille, pohtii Terttu Lahti - Helsingissä puolet ajastaan viettävä entinen nummijärvinen.

Rikkaus monimuotoisuudessa

Lahden mukaan runojen erilaisuus ja monimuotoi­suus ovat nyt julkaistun ru­nokirjan todellinen rikkaus. Osa runoista, varsinkin eri­laisia tapahtumia kuvaavat, on tyyliltään kertomaru­noutta eli epiikkaa ja proo­sarunoa. Eläin- ja luentoru­noissa on käytetty personi­fikaatiota elävöittämään kerrontaa. Faabeleille omi­nainen leikillisyys ja pieni opettavainen sävy on myös havaittavissa.

- Huumori, ironia ja sa­tiiri pilkistävät sekä Hilja Pohjosen että Elli Tuomen proosarunoista. Esteri Aal­tosen runot yltävät hienoon tulkintaan elämästä ja ih­misistä. Hilda Järvisen Nummijärvi runo taas on ainutlaatuisen vanhahtava edustaen hyvin 1900-luvun alun kirjoitustyyliä.

- Lyriikkaa puhtaimmil­laan edustavat Ester Ryypön herkät ja kauniit tul­kinnat elämän eri alueilta. Lyriikan ja epiikan raja­maille asettuvat Elsa Juura­kon ja Elli Tuomen kosket­tavat runot sota-ajan tun­nelmista. Miehistä, sotilaal­lista tulkintaa edustaa Mertsi Haapaniemen runo aseveljelle. Lyriikan lajeihin kuuluvat myös Terttu Lah­den sanoittama ja säveltämä balladi Kotikylän kasvot ja Kyllikki Franttin aloitta­ma ja Tertun loppuun kir­oittama ja säveltämä virsi Alla avaruuden.

Mutta olipa kirjoitustyyli mikä tahansa, niin Lahden mielestä jokaisella kirjoitta­jalla on annettavana hieno­ja ajatuksia - ja paljon elä­mänviisautta.

- Nummijärven Koivu­ranta ry:n puolesta olen kii­tollinen siitä, että olemme saaneet tehdä runojen myö­tä arvokasta kotiseututyötä kotikylämme ja sen asuk­kaiden kunniaksi, Terttu Lahti miettii.

-jk-